Victoria Skye

Kai Tak

2018

500 ft

Contemporary Design Style