Yau Chui Court

Yau Tong

2014

450 ft

Urban Classic Design